Privacy & disclaimer

1. Wie zijn DGZ en Arsia?

DGZ (voluit Dierengezondheidszorg Vlaanderen) is een vzw met een site in Lier (Hagenbroeksesteenweg 167, de maatschappelijke zetel) en in Torhout (Industrielaan 29, administratieve zetel).

Arsia (voluit l’Association Régionale de Santé et d’Identification Animale) is een vzw met een site in Rocherath (Krinkelt,Vierschillingweg 13), in site in Mons (Boulevard Sainctelette 57) een een site in Ciney (Allée des Artisans 2, administratieve zetel).

DGZ en Arsia zijn dé betrouwbare partners van de Vlaamse en Waalse veehouder om met gezonde dieren op een duurzame wijze veilig voedsel te produceren. Wij realiseren dit door veehouders te ondersteunen met de identificatie en registratie van hun bedrijf en dieren en door te zorgen voor de gezondheid van de Vlaamse en Waalse nutsdieren. Door dit te doen verzorgen wij de brugfunctie tussen de veehouder, zijn dierenarts en de overheid en ondersteunen we het partnerschap tussen de veehouder en zijn dierenarts.

DGZ en Arsia zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens die door FarmFit worden verwerkt.

2. Privacyverklaring

DGZ en Arsia nemen, als verwerkingsverantwoordelijken, uw privacy ter harte en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uit welke gegevens wij verwerken, waarom we dat doen, welke rechten u heeft en meer. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Als u er vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be.

2.1 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die gebruik maken van FarmFit of bedrijven waarvoor de FarmFit-app ingezet wordt en waarvan DGZ en/of Arsia de persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

2.2 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Je kunt je bijkomend richten tot een rechtbank wanneer je meent dat je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens.

2.3 Welke gegevens verzamelt DGZ en/of Arsia van u via FarmFit

2.3.1 Als gebruikers van FarmFit

Als u FarmFit gebruikt wordt volgende informatie verzameld:

 • Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het gebruik van FarmFit: voornaam, naam, mailadres, ordenummer en indien van toepassing de facturatiegegevens (maatschappelijke benaming, juridische vorm, BTW nummer, mailadres voor facturatie)
 • De beslagen die u registreert in FarmFit.
 • De groepspraktijken waaraan u gekoppeld bent in FarmFit

2.3.2 Als personen waarvoor FarmFit ingezet wordt

Als FarmFit voor uw bedrijf ingezet wordt, wordt volgende informatie verzameld:

 • Uw persoonlijke gegevens die geregistreerd worden bij het gebruik van FarmFit
  • Verplicht in te geven door de gebruiker van FarmFit: beslagnummer, voornaam, naam
  • Optioneel in te geven door de gebruiker van FarmFit: mailadres, telefoonnummer, adres, exploitatienummer en leveraarsnummer
 • De bezoeken die voor uw bedrijf geregistreerd worden in FarmFit.

2.4 Hoe verkrijgt DGZ en/of Arsia uw persoonsgegevens?

De gegevens die DGZ en/of Arsia verkrijgt via FarmFit verstrekt u of de gebruiker van FarmFit ons zelf.

Voor de invoer van beslaggegevens in de applicatie door de dierenarts is een koppeling met Sanitel voorzien indien de dierenarts bedrijfsdierenarts of plaatsvervangend bedrijfsdierenarts is voor het beslag.

2.5 Hoe lang bewaart DGZ en/of Arsia uw persoonsgegevens?

DGZ en/of Arsia bewaart uw gegevens zo lang als nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

2.6 Met wie deelt DGZ en/of Arsia uw persoonsgegevens?

DGZ en/of Arsia deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • DGZ en/of Arsia hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure
 • DGZ en/of Arsia daarvoor uw toestemming heeft ontvangen

2.7 Hoe beschermt DGZ en/of Arsia uw informatie?

We zetten ons in om uw gegevens veilig te houden. Daartoe implementeren we een informatiebeveiligingsprogramma met administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen en werken deze continu bij om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Dit zijn beveiligingen zoals firewalls en fysieke beveiliging.

Onderneem ook zelf stappen om uw persoonlijke informatie online te beschermen. Kies een sterk wachtwoord en gebruik een ander wachtwoord dan deze die u voor andere sites gebruikt. Deel uw wachtwoord met niemand. DGZ en/of Arsia zal uw wachtwoord nooit vragen in een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail behalve eventueel in het kader van het helpdesk-contact.

2.8 Wat zijn uw rechten?

Als individu beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Recht op inzage tot informatie over u
U kunt op elk moment toegang krijgen tot de informatie die we over u verzameld hebben. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij DGZ en/of Arsia over u zijn vastgelegd in FarmFit, kunt u een verzoek tot inzage doen door een aanvraag te sturen naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be .

Recht om informatie over u te verbeteren
U kunt onjuiste of niet-bijgewerkte informatie die wij over u bijhouden laten verbeteren door een verzoek te sturen naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be . U kunt vragen dat DGZ en/of Arsia uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Recht om uw gegevens te beperken of te stoppen
U kunt ons vragen om te stoppen – volledig of alleen voor bepaalde doeleinden – met het gebruik van uw gegevens, of om de gegevens die we over u hebben te wissen, waardoor wij ze niet meer kunnen verwerken door een verzoek te sturen naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be . Dat betekent wel dat DGZ en/of Arsia u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kunt verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van DGZ en/of Arsia te verkrijgen door een verzoek te sturen naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be . DGZ en/of Arsia zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Reactie door DGZ en/of Arsia
Een verzoek kan verstuurd worden naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be . DGZ en/of Arsia zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat DGZ en/of Arsia een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien DGZ en/of Arsia uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord de reden daarvoor aangeven.

2.9 Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom het regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Dit document werd laatst geüpdatet op 07/05/2021.

2.10 Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop DGZ en/of Arsia uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@dgz.be of farmit@arsia.be. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop DGZ en/of Arsia uw gegevens verwerkt, kunt u een email sturen naar helpdesk@dgz.be of farmfit@arsia.be . Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

3. Disclaimer

Op het gebruik van FarmFit zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van FarmFit wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

3.1 Gebruik van informatie

DGZ/ARSIA streeft ernaar in FarmFit altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat DGZ/ARSIA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

DGZ/ARSIA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in de app en evenmin voor het niet goed functioneren van FarmFit.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt in FarmFit.

3.2 Koppelingen

FarmFit kan koppelingen bevatten naar toepassingen van derden. DGZ/ARSIA heeft geen invloed op de toepassingen van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. DGZ/ARSIA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van toepassingen van derden.

3.3 Samenwerking met derden

De gegevens die u registreert in FarmFit beschouwt DGZ/ARSIA als confidentiële informatie. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden tenzij:

 • DGZ/ARSIA hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving of juridische procedure
 • DGZ/ARSIA daarvoor uw toestemming heeft ontvangen

Indien u als gebruiker van FarmFit gegevens vanuit FarmFit deelt met derden, dan bent u zelf verantwoordelijk om hiervoor de schriftelijke toestemming te vragen aan het bedrijf wiens gegevens u deelt met derden.